Har du problemer med at læse mailen klik? her
 

Spareforliget er nu vedtaget

På sidste byrådsmøde blev det indgåede forlig om spareforslagene endeligt vedtaget. Dog skal beslutningerne om at lukke Center 10 og besparelsen på den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse granskes nærmere.

Socialdemokraternes politiske ordfører, Peder Udengaard, fremhævede i sin ordførertale, hvorfor byrådet har været tvunget til finde disse besparelser:

”Aarhus Kommunes budget for 2016-2019 er præget af, at kommunerne hvert år i perioden 2016-2019 skal aflevere et omprioriteringsbidrag på 1% til regeringen. Det har derfor været nødvendigt at spare 61 millioner kr. i 2016, 209 millioner kroner i 2017 og 352 millioner kr. i 2018. Det har været en bunden opgave, og det har været en svær opgave, ” siger Peder Udengaard.

Derfor glædede han sig også over, at det er et bredt forlig med alle byrådets partier – med undtagelse af Enhedslisten og LA - som står bag:

”Socialdemokraterne er tilfredse med, at det er lykkedes at samle et bredt flertal i byrådet, som i fællesskab har påtaget sig ansvaret for at gennemføre de nødvendige besparelser. Når det er så store beløb, der skal spares, kan vi ikke undgå, at det kommer til at gøre ondt. Vi har lyttet, vi har justeret, og vi har knoklet for at nå i mål. Kompromisser har måttet indgås, og partier har måtte bøje sig for at enderne kunne mødes, men sammen har vi taget ansvar for byen, " sagde Peder Udengaard på byrådsmødet.

Aarhusianerne er blevet inddraget
Der var også stor ros til processen fra den politiske ordfører:

”Vi har haft en god proces. En proces, hvor borgere og interessenter, organisationer og frivillige har lagt mange kræfter i at deltage i debatten. Skrive læserbreve, mails og høringssvar. 346 høringssvar er indkommet i alt. Og mange borgere har haft foretræde for Økonomiudvalget for at give deres besyv med. Igennem processen har vi lyttet. Og på baggrund af høringssvarene og de input der er kommet til Økonomiudvalget, har forligskredsen haft mulighed for at pille nogle af tidslerne ud af spareforslagene. Vi har aldrig lagt skjul på, at det var en svær opgave, der er blevet os pålagt af Regeringen. Vi har ikke kunnet imødekomme alle ønsker og indspark, og der er en række af spareforslagene, som vi helst havde været foruden. Forslag, som vi er ærgerlige over, at det ikke har været muligt at finde alternativ finansiering for. Det er f.eks. besparelsen på modersmålsundervisningen, som gør ondt på os. Men det er den udfordring, vi står med, når så store beløb skal spares. Der skal indgås kompromisser for at nå i mål. Der skal bøjes af for at nå til enighed.”

Aarhus Byråd er på forkant med besparelserne
Det er aldrig en rar opgave at skulle spare, men da det denne gang har været en bunden opgave at finde penge til regeringens omprioriteringsbidrag, så er Peder Udengaard trods alt glad for, at Aarhus Byråd allerede nu har taget hul på den opgave:

”Med det her forlig har vi nu taget højde for at omprioriteringsbidraget formentlig også vedtages for de kommende år. En opgave som mange af de øvrige kommuner først skal i gang med at tænke ind i deres budgetter. Forhåbentlig stiller det os bedre, fordi vi netop har haft god tid til at finde besparelserne og kan justere løbende alt efter, hvordan situationen ser ud i fremtiden. Mens vores kollegaer i andre kommuner kan risikere at stå overfor meget store besparelser, som skal findes på meget kort tid”, slutter Peder Udengaard.


 
Byrådet tager prioriteringen tilbage i byrådssalen

Det er byrådet og ikke Folketinget, der skal prioritere midlerne til service i Aarhus Kommune. Det fastslår forligspartierne i spareforliget.

Regeringens omprioriteringsbidrag har ændret dynamikken for den kommunale økonomi. På grund af omprioriteringsbidraget skal kommunerne i de årlige økonomiforhandlinger med regeringen aflevere 2,4 mia. kr. frem til 2019. Regeringen kan så vælge helt eller delvis at give pengene tilbage til kommunerne i finansloven, som øremærkede midler til bestemte områder. Det er f.eks. tilfældet med ældremilliarden, som blev vedtaget i Finansloven for 2016.

I forliget om spareforslagene har forligspartierne vedtaget at indføre en ny budgetmodel fra 2017, som fremadrettet giver byrådet prioriteringsretten tilbage. Det har fået rådmand Jette Skive fra Dansk Folkeparti til at fare i flint og beskylde borgmester Jacob Bundsgaard for at tage penge fra ældreområdet. Denne påstand har intet på sig, og medlem af udvalget for Sundhed og Omsorg, Ango Winther, forklarer her, hvad der er op og ned i den sag:

”I Aarhus Kommune vil vi selvfølgelig gerne have del i den ældremilliard, som regeringen har afsat i finansloven. Derfor er en del af forliget også, at vi udformer en politik for, hvordan vi vil bruge pengene på ældreområdet, så vi lever op til de krav regeringen har opstillet for at få del i pengene. Jette Skives påstand om, at vi tager penge fra de ældre har altså ingen gang på jorden. Vi er dog grundlæggende uenig i regeringens tilgang til det kommunale selvstyre, hvor de fjerner vores økonomiske råderum og beslutter, hvad pengene skal bruges til, når de øremærker midler i finansloven. Det bør være op til byrådene at bestemme og prioritere midlerne. Det er os som er tættest på borgerne, og os som skal stå til ansvar for kommunens serviceniveau på valgdagen,” siger Ango Winther.


Læs hele nyheden her.


 
Ærgerlige, men kloge kulturbesparelser

Forligspartierne har indgået en aftale om spareforslagene for at finde penge til regeringens omprioriteringsbidrag. Her må kulturområdet også holde for, og for Socialdemokraterne har det været vigtig at friholde de borgernære funktioner som borgerservice og lokalarkiverne.

Formand for Kulturudvalget, Steen B. Andersen udtaler:
”Socialdemokraterne er meget tilfredse med, at besparelse på lokalarkiverne er taget af bordet. Dels fordi de udfører et meget effektivt og vigtigt arbejde med at dokumentere Aarhus’ fortid, og samtidig leverer de et godt fundament for arbejdet omkring de mindre lokalbiblioteker, for at de også kan fungere som medborgercentre,” siger Steen B. Andersen.

Hans socialdemokratiske kollega i Kulturudvalget Esben Kullberg er enig og glæder sig over, at man har ændret i spareforslaget om Borgerservice på Dokk1, så man skærer på bemandingen i stedet for at reducere åbningstiden:

"Det er glædeligt, at man har holdt fast i den nuværende åbningstid i Borgerservice. Med indførslen af den digitale offentlige sektor er det vigtigt, at særligt IT-svage grupper har mulighed for fysisk at komme i kontakt med kommunen. Der ligger dog stadigvæk et stort pres på området, fordi der nu bliver færre medarbejdere til at betjene borgerne. Det er derfor et område, som vi må have fokus på fremover," siger Esben Kullberg.


Læs hele nyheden her.


 
Støt og følg os på facebook

Socialdemokraterne i Aarhus Byråd er på facebook. Støt og følg dine 13 byrådsmedlemmers arbejde for et helt Aarhus.

Klik ”synes godt om” og modtag løbende opdateringer fra din byrådsgruppe.

Du kan også støtte vores borgmester, Jacob Bundsgaard, på facebook.