Har du problemer med at læse mailen klik? her
 

Et stærkt socialdemokratisk budget er nu vedtaget

Af Peder Udengaard, Politisk Ordfører

Smilets by vokser, og vi bliver flere og flere aarhusianere. Det sætter sit præg på alle dele af kommunen. Fra Hårup til Malling, fra Harlev til Aarhus Ø.

Når byen vokser og mennesker ønsker at bosætte sig i vores by, skal vi sørge for, at der er boliger nok. At vi som by kan levere på den øgede efterspørgsel på kommunalservice, som den stigende befolkningstilvækst indebærer.

Aarhus skal være en god by for alle. En by med plads til at udfolde sig, hvor alle har mulighed for at tage ansvar for eget liv og udnytte egne evner. En by, hvor vi i fællesskab hjælper dem, der har brug for det.

Det er socialdemokraternes ambition. Det er den overlægger vi hele tiden arbejder efter. Og det er den overordnede værdipolitiske ramme et bredt flertal i Aarhus Byråd, har sat med budgettet for 2016 til 2019.

Man kommer dog ikke udenom, at budgetforliget for 2016-2019 er præget af, at Venstres omprioriteringsbidrag betyder, at kommunerne skal ud i en sparerunde. Det koster Aarhus 52 mio. kr. i 2016 stigende til 481 mio. kr. i 2019. Det kommer til at gøre ondt. Det kommer til at kunne mærkes for borgerne i vores by.

Derfor har det været altafgørende for os i budgetforhandlingerne, at besparelserne skal ramme kernevelfærden mindst muligt.

Aarhus skal være en god by for alle
Men selvom vi skal spare er det ikke tomme ord, når Socialdemokraterne siger, at Aarhus skal være en god by for alle.

Derfor er vi glade for, at budgettet giver mulighed for at øge kvoten til nybyggeri almene boliger, så man kan bo i vores by uanset livssituation og indkomst. 1600 almene familieboliger opføres i de kommende fire år. Hertil kommer 2860 ungdomsboliger, der er afsat midler til i perioden 2014-2019, der med dette forlig øges til næsten 3000 ungdomsboliger. Der er ligeså afsat midler til opførslen af skæve boliger til hjemløse.

Der er afsat midler til et vigtigt og nødvendigt løft til aarhusianere med handicap. Det har bl.a. været en klar prioritet for os at give aarhusianere med handicap flere muligheder for at bo i Aarhus tæt på deres familier, venner og netværk. Udover helt at friholde handicapområdet fra besparelser, har vi løftet voksenhandicapområdet med 14 millioner årligt, mens børnehandikapområdet løftes med 6 millioner årligt.

Vi har også ønsket at forbedre fremkommeligheden og infrastrukturen i byen og udmønter derfor samlet 468 mio. kr. frem til 2019. Det betyder bl.a., at Viborgvej kan udvides til fire spor, at letbanens etape to kan forlænges fra Gellerup til Brabrand, samt at vi kan udarbejde en ny Cykelhandlingsplan.

Samtidigt igangsættes der nye initiativer for byens mest sårbare borgere. Med tilskuddet til den frivillige forening Fundamentet, sikrer vi fortsættelsen af foreningens vigtige og uvurderlige arbejde for byens mest udsatte, mens oprettelsen af et særligt døgnbemandet tilbud til de mest udsatte unge hjemløse imødekommer vi også en voksende udfordring på området.
Som fællesskab har vi samtidigt en forpligtigelse til at sikre en værdig alderdom for byens ældre. Der er heldigvis flere ældre, som vælger at leve deres alderdom i Aarhus Kommune.
Det betyder, at vi som kommune skal sikre, at de får en værdig omsorg og pleje. Med det ekstra rengøringsløft, får de ældre både mere rengøring og indflydelse på, hvordan tiden skal fordeles. Samtidigt er der afsat midler til at sikre, at de ældre kan vælge at få leveret varm mad hver dag.

Aarhus skal være by med plads til udfoldelse
Derfor har det også været en prioritet at fortsætte RULL – Rum til Leg og Læring – der dækker over modernisering af byens skoler og dagtilbud. Moderniseringen skal blandt andet understøtte de krav, som er afledt af folkeskolereformen og den styrkede tidlige indsats. En indsats, der øger børn og unges livsmuligheder på sigt. Og for at lykkes med den indsats er det centralt, at det pædagogiske personale i vores dagtilbud har tid til at få delt viden og få kvalificeret det løbende arbejde med udsatte børn. Hertil kommer, at der bliver bedre tid til fordybelse i arbejdet og forældresamarbejde.

Samtidigt styrkes udviklingen og arbejdet med den åbne skole, så skolerne i højere grad får ressourcerne til at åbne sig op for omverdenen både i opsøgningen af læringsrum, udenfor skolerne og ved at invitere det omkringliggende samfund ind på skolerne – til glæde for børnene.

Aarhus er en blomstrende kulturby med et mangfoldigt og gentænkende kultur og foreningsliv, der danner, udfordrer og skaber refleksion blandt byens borgere. En kulturby som giver oplevelser og indhold ,og som er en vigtig spiller i byens innovative udvikling frem mod 2017 og årerne efter.

Derfor noterer vi os også med tilfredshed, at der er fundet en holdbar løsning for Fjordsgades Forenings- og Fritidshus, at det er lykkedes at finde finansiering til det nye sejlsportscetner samt styrkelsen af folkeoplysningsområdet.
Budgettet er i hus

Budgettet for 2016-2019 er nu vedtaget. Det er lykkedes at lave et bredt forlig med alle partier i byrådet undtagen Enhedslisten og Liberal Alliance. Et budgetforlig i social balance, hvor der er styr på økonomien, og hvor vi - trods regeringens omprioriteringsbidrag - fortsat investerer i byen, så den ikke går i stå. Aarhus Kommune skal spare, men med dette budgetforlig lykkedes det os at fastholde fokus på vækst og udvikling.

Socialdemokraterne vil gerne sige tak for den konstruktive og ansvarlige tilgang forligspartierne har haft gennem budgetdrøftelserne – der betyder, at vi i fællesskab påtager os ansvaret for at gennemføre de nødvendige besparelser som følge af regeringens omprioriteringsbidrag.
Nu går arbejdet i gang med at finde besparelser i de enkelte afdelinger, som byrådet efterfølgende skal tage stilling til. Vi ser frem til de fortsatte drøftelser. 
Socialdemokraterne ønsker en aarhusiansk fattigdomsgrænse genindført

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann varslede den 14. september, at V-regeringen vil afskaffe den nationale fattigdomsgrænse, som S-SF-R-regeringen indførte. Det er en dårlig vej at gå. Fattigdom forsvinder ikke, bare fordi man lukker øjnene. Derfor vil vi genindføre en aarhusiansk fattigdomsgrænse, så vi fortsat kan følge udviklingen, hvis regeringen gør alvor af sine trusler.

Læs hele indlægget her.


 
DF-Rådmanden bør råbe sine partifæller op

Nu demonstrerer Dansk Folkeparti igen, hvorfor de står bag Lars Løkke Rasmussens asociale regering. For når skåltalerne og de taktfaste klapsalver stilner af, så er Dansk Folkeparti i sin kerne, et borgerligt parti, der altid vil sætte de rige og velbjærgedes interesser først. Lad mig give et par eksempler: Efter at have tordnet imod social dumping, fjernede DF muligheden for at kræve brug af ID-kort på de danske byggepladser. Efter at have givet ”håndslag” med SF om en ny dagpengeaftale, stikker de nu hovedet i busken. Sidste skud på stammen er, at de vil lægge stemmer til at tilbagerulle den planlovsændring, som SR-regeringen indførte. En ændring som gav Aarhus Kommune mulighed for at sikre, at også familier med almindelige indkomster og pensionister kan bo i hele Aarhus.

Læs hele indlægget her.


 
Vi bekæmper ensomhed hos ældre

Med det nyligt vedtagne budgetforlig har vi Socialdemokrater sammen med forligspartierne valgt at gennemføre initiativer, som skal bekæmpe ensomhed hos vores ældre i byen. Ensomheden blandt ældre i hele landet er stigende, og en undersøgelse fra Aarhus viser, at ca.2000 ældre føler sig ensomme i Aarhus. Ensomhed medfører ikke blot en mere indholdsfattig tilværelse, men kan også have helbredsmæssige konsekvenser som forhøjet risiko for Alzheimers, hjertekarsygdomme og depression.


Læs hele indlægget her.


 
Støt og følg os på facebook

Socialdemokraterne i Aarhus Byråd er kommet på facebook. Støt og følg dine 13 byrådsmedlemmers arbejde for et helt Aarhus.

Klik ”synes godt om” og modtag løbende opdateringer fra din byrådsgruppe.

Du kan også støtte vores borgmester, Jacob Bundsgaard, på facebook.