Har du problemer med at læse mailen klik? her
 

Socialdemokraternes budgettale

Torsdag den 10. september var der 1. behandling af budgettet, og ved den lejlighed holdt den nyudnævnte politiske ordfører, Peder Udengaard, sin første budgettale på vegne af den socialdemokratiske byrådsgruppe. Læs talen i sin fulde længde herunder.

Aarhus er en by i vækst. Det er en by i udvikling. Det er en by med ambitioner. Og det er Socialdemokraternes ambition, at sikre de bedst mulige rammer for vores bys fortsatte udvikling.

Vi vil nemlig, at Aarhus skal være en god by for alle

En by med plads til at udfolde sig, hvor alle har mulighed for at tage ansvar for eget liv og udnytte egne evner. Hvor vi i fællesskab hjælper dem, der har brug for det. En by, hvor der er plads til forskellighed og mangfoldighed.

Vi vil et Aarhus – der er i bevægelse

En by med et stærkt og nyskabende erhvervs-, kultur- og uddannelsesliv, hvor nye idéer dyrkes og prøves af i utraditionelle samarbejdsformer, og hvor ny teknologi udvikles og tages i anvendelse.

Vi vil et Aarhus med handlekraft og fællesskab

En by i rivende udvikling, som vokser i størrelse og i betydning, hvor vi tager medansvaret for hele regionens udvikling på os.
Hvor der er udsyn og skabes relationer både nationalt og internationalt.

En by med ambitioner om både vækst, bæredygtighed og sammenhængskraft.

En by fuld af vilje til fornyelse, hvor medborgerskab er en værdi, og hvor vi hele tiden gentænker mulighederne for at leve i og udvikle vores by i fællesskab.

Et Aarhus, hvor vi sammen skaber rammerne for det gode liv.

Ordene er taget fra ´Fortællingen om Aarhus’, som 30 ud af 31 medlemmer stemte for, som Aarhus’ værdipolitiske overligger. Den ramme, som vi som byråd har taget et ansvar for, at skabe for borgerne i vores by.

Aarhus er en levende by, hvor innovative borgere i samarbejde med organisationer og kommune udvikler nye vækstområder og gentænker mulighederne for at leve i og udvikle vores by i fællesskab.

Fra nye teknologier der styrker serviceniveauet til Northside, der med succes har skabt en bæredygtig festival til Food Festivalen, der sætter fokus på potentialet i nordisk madkultur og hjælper med at realisere det potentiale – for blot at nævne et par enkelte eksempler.

Aarhus er en blomstrende kulturby, med et mangfoldigt og gentænkende kulturliv, der danner, udfordrer og skaber refleksion blandt byens borgere. Giver oplevelser og indhold og som er en vigtig spiller i byens innovative udvikling frem mod 2017 og årerne efter.

Aarhus vokser med 4000 nye borgere om året. Vi oplever vækst i beskæftigelsen. Ja, når vi kigger os omkring i Aarhus, kan vi se en by, der fysisk vokser, med massive investeringer i infrastruktur, boliger og erhvervsbyggerier.
I virkeligheden er det egentligt ret paradoksalt. Økonomien i Aarhus er i fremgang efter de hårde år med finanskrisen. En krise, hvor Byrådet har ført en ansvarlig og stram økonomisk politik. Resultatet har været balance i økonomien, større råderum til anlæg, der har været orden i sagerne.

Vi har haft en god og fornuftig proces op til årets budgetforhandlinger. Og hvor der har været mange positive bud på, hvordan vi kan udvikle Aarhus.
Men nu er dagsordenen en anden. For på trods af en sund og ansvarlig økonomistyring, en god og konstruktiv proces, så står vi alligevel her i dag i byrådssalen og er tvunget til, at skulle gennemføre besparelser. Ikke for at dække et underskud i kommunen. Ikke for at sikre orden i egne budgetter – nej, fordi Venstre-regeringen mener, at vi skal dække deres omprioriteringsbidrag.

2,4 milliarder kr. Der er beløbet kommunerne alene i 2016 skal aflevere til regeringens såkaldte omprioriteringsbidrag.

For Venstre-regeringen har det været en præmis, at kommunerne hvert år i perioden 2016-2019 skal aflevere et omprioriteringsbidrag. Et krav, som KL og landets kommuner har måtte affinde sig med. Et krav, som Venstre-borgmester og formand for KL, Martin Damm, har sagt følgende om:

”Det er bestemt ikke en ønskesituation, men omprioriteringsbidraget var en klokkeklar præmis, hvis vi skulle forhandle med regeringen. Så jeg vil gerne slå fast, at omprioriteringsbidraget er og bliver regeringens ansvar. Vi har ikke blåstemplet det. Bestyrelsen stod over for valget mellem pest eller kolera”

Det er egentlig mærkværdigt, hvordan et valgløfte fra Venstre om nulvækst i valgkampen blev til en lang næse og en regning til kommunerne med titlen omprioriteringsbidrag. Et valg mellem pest eller kolera, kalder Martin Damm det. Venstre i Aarhus kan hive sig op til at kalde det uhensigtsmæssigt – men er ordet egentlig ikke bare løftebrud?

Man tilsidesætter det lokale selvstyre og centraliserer den økonomiske styring. Man lover nulvækst i valgkampen og tvinger kommunerne til at skære i budgetterne efter valget. Og hvilket valg er det så, byrådet står tilbage med? Hvad betyder det så for Aarhus? Vi skal spare!
52 mio. kr. i 2016, 192 mio. kr. i 2017, 334 mio. kr. i 2018 og 481 mio. kr. i 2019, koster Venstre-regeringen Aarhus Kommune. Det er hvad, Venstre har pålagt os.

Og som Martin Damm siger: ”Regeringen må være bevidst om, at man ikke finder 2 1/2 mia. kr. årligt på ren administration. Det kommer uden tvivl også til at berøre daginstitutionerne, folkeskolerne og ældreområdet. Og skal det overhovedet være realistisk for kommunerne at indfri denne ambition, skal regeringen i vidt omfang give kommunerne friere rammer, mindre bureaukrati og bedre styringsmuligheder. Det er afgørende, at kommunerne får større frihedsgrader til selv at finde de områder, hvor det lokalt er muligt at tilpasse udgiftsniveauet,”

Byrådet må ikke gøre sig illusioner om, at det ikke kommer til at gøre ondt. At vi kan løse alle problemerne med finurlige besparelser, der ikke kan mærkes eller effektiviseringer af administrationen. De lavthængende frugter er plukket. Det kommer til at ramme kernevelfærden, når vi skal skære så store beløb.

Byrådet må derfor tage opgaven med at finde midler på sig og tage ansvar for at finde de besparelser, vi er blevet pålagt. Socialdemokraterne har tænkt sig at tage opgaven på os og har tænkt os at tage ansvar for at besparelserne rammer kernevelfærden mindst muligt.

Vi vil investere i mennesker
Når byen vokser og mennesker ønsker at bosætte sig i vores by, skal vi sørge for at der er boliger nok. At vi som by kan levere på den øgede efterspørgsel på kommunal service, som den stigende befolkningstilvækst indebærer.

Flere børn skal i skole og daginstitutioner, og det skal fortsat være en god nyhed, når fødselsgongen lyder fra DOKK1, og en ny aarhusianer kommer til verden. Flere lever deres alderdom i vores by, hvilket stiller nye krav til vores service. Flere borgere skal have mulighed for at nyde godt af, hvad vores fantastiske by, har at byde på. Vi skal investere i gode rammer for borgerne.

Og vi skal investere i mennesker. For de udfordringer vi står overfor, bliver vi nødt til at gribe an på en klog måde, hvor vi finder luft til at lave nye investeringer i initiativer, som vi ved på sigt vil give store gevinster – ikke kun for kommunens regnskaber, men også for de borgere, der fx står uden for arbejdsmarkedet.

For eksempel har investeringsmodellen på sygedagpengeområdet betydet en reduktion i antallet af sygedagpengesager med en varighed på over 26 uger med næsten 15 % over den treårige periode modellen blev evalueret med udgangspunkt i.

Det er en klog måde at gribe tingene an på. Både for de borgere der kommer ud af sygedagpengeområdet og for kommunens økonomi.
Socialdemokraterne er derfor parate til at undersøge mulighederne for at igangsætte nye investeringsmodeller. Vi skal have undersøgt nye modeller, der kan styrke beskæftigelsesindsatsen - især for de borgere med anden etnisk baggrund, der i dag står uden for arbejdsmarkedet.

Et andet eksempel er ensomhed blandt vores ældre medborgere. Forestil jer den ulykke det er, efter et langt liv, at slutte sine dage alene og uden netværk. Vi skal skabe rammerne for en værdig og god alderdom i vores by. Det skal vi for den ældres skyld. Samtidig viser forskning, at det også er sund økonomisk fornuft.

Sundhedsstyrelsen har vurderet, at op mod 65.000 ældre på landsplan ofte føler sig ensomme. Det svarer til, at 7 % af alle ældre over 65 år ofte føler sig ensomme. De tilsvarende tal for ældre på plejehjem er på landsplan næsten det dobbelte. For Aarhus Kommune viser en undersøgelse, at op mod 2000 ældre i Aarhus føler sig ensomme.
Ensomhed kan føre til dårligere helbred, og forskning viser, at ensomhed kan være lige så farligt, som at være storryger, samt giver forhøjet risiko for Alzheimers, hjertekarsygdomme og depression.

Et andet eksempel er genoptræning og rehabilitering. Aarhus Kommune har gode erfaringer med at tilbyde rehabilitering til ældre. Erfaringerne fra ’Grib Hverdagen’ og opfølgningen på disse initiativer viser et betydeligt potentiale ved at gennemføre målrettede træningsforløb. Derfor skal vi undersøge mulighederne for yderligere investeringsmodeller inden for ældreområdet.

Aarhus skal være en god by for alle. Derfor er det også en klar prioritet for Socialdemokraterne, at de besparelser, Venstreregeringen har pålagt os, skal ramme kernevelfærden mindst muligt. Og især dem, der har mest brug for støtte i hverdagen.
Derfor vil vi også gå til budgetforhandlingerne med et udtrykt ønske om, at mindske besparelserne på voksenhandikap-området mest muligt. Det er også derfor vi allerede nu, har lagt op til etablering af nye botilbud til voksenhandikap-området i Borgmesterens budgetforslag.

Vi vil et Aarhus – der er i bevægelse
Byens vækst lægger pres på vores infrastruktur. Stigende befolkningstal og vækst i antallet af arbejds- og uddannelsespladser i Aarhus skaber et øget mobilitetsbehov, og flere undersøgelser har peget på infrastruktur som den vigtigste enkeltfaktor, hvis vi skal skabe et endnu bedre erhvervsklima i Aarhus.
Samtidig skærper væksten behovet for at finde veje til mobilitetsløsninger, som kan reducere miljøbelastningen. Veltilrettelagt byudvikling og investeringer i ny infrastruktur som letbane og nye vej- og stianlæg er en uomgængelig del af løsningen. Men vi har også brug for at få mere ud af den infrastruktur, som vi allerede har til vores rådighed – på tværs af trafikarter.

Åbningen af letbanen i 2017 skal blive begyndelsen på det kvalitative løft af den kollektive trafik vi har arbejdet efter i mange år.
Og Aarhus Kommune bruger i disse år over en milliard på at styrke vores infrastruktur, men Socialdemokraterne er parate til at tage yderligere initiativer, hvor vi vægter mest mulig mobilitet for pengene.

Vi vil et Aarhus med handlekraft og fællesskab. Et Aarhus, hvor vi sammen skaber rammerne for det gode liv. Det er med den vision, vi går ind til budgetforhandlingerne. Men det er også med et realistisk billede af, hvad der er muligt: Det bliver en hård omgang, vi skal igennem. Og der er forskel på at spare i en tid med voldsom krise og i en tid, hvor det går fremad.
Så for endnu engang at bruge Martin Damm’s ord: ”Så jeg vil gerne slå fast, at omprioriteringsbidraget er og bliver regeringens ansvar.”

Så selvom Venstre og Venstreregeringen griber den økonomiske styring an på en uansvarlig måde, er det vores opgave – som Byråd – at løse vores opgave på ansvarlig vis.
Det bliver en hård omgang, vi skal igennem. Men det er en udfordring vi har prøvet før. Derfor er Socialdemokraternes ambition også, at vi kommer ud på den anden side igen - med et samlet Byråd - der forsat vil samarbejde konstruktivt om de bedste løsninger for Aarhus. Det er vigtigt, at vi efterfølgende har en hel organisation, når besparelserne er udmøntet.
Og vi appellerer til, at byrådets partier arbejder sammen om at lægge et robust budget for 2016-2019, der forsat sikrer balance i budgetterne.

Aarhus er en fantastisk by. En by i rivende udvikling, som vokser i størrelse og i betydning.
En by med ambitioner om både vækst, bæredygtighed og sammenhængskraft.
En by fuld af vilje til fornyelse, hvor medborgerskab er en værdi, og hvor vi hele tiden gentænker mulighederne for at leve i og udvikle vores by i fællesskab.

Det kan vi være stolte af. Den linje skal budgettet også understøtte. Det mener vi også er de takter, der slås an i borgmesterens budgetforslag.

Vi ser frem til de forestående budgetforhandlinger.


 
Ræk hånden ud til en flygtning

Lige nu er det største emne i både nationale og lokale medier de mange syriske flygtninge, som er på flugt fra borgerkrigen. En krig som allerede har kostet mere end 130.000 menneskeliv og drevet over 2 millioner på flugt . I denne uge oplevede vi, at flygtestrømmen mod Europa også nåede den danske grænse. Og de mange tv-billeder af flygtninge i Syd- og Østeuropa blev pludselig til virkelighed på dansk grund.

I ugens løb har der været historier om, hvordan enkeltpersoner mødte de mange flygtninge med spyt og tilråb. En opførsel som det er vigtigt at tage kraftig afstand fra. Heldigvis har der også været mange positive historier i omløb. Mange danskere har hjulpet flygtninge på vej, samlet penge og mad ind og mange melder sig til at hjælpe på de lokale flygtningecentre.

Læs hele indlægget her.


 
Vi mangler svar fra Venstre og DF

Danmark gik til folketingsvalg for knap 3 måneder siden d.18 juni. Valget var tæt, men resultatet blev ny venstreledet regering med Lars Løkke i spidsen støttet af Dansk Folkeparti. Et af de helt store valgkampstemaer, den nye regerings vision om nulvækst i den offentlige sektor, bliver nu til virkelighed. Men hvad betyder nulvækst så i virkeligheden for de aarhusianske borgere?

I Aarhus kommune betyder det, at vi skal spare over en milliard kroner de næste fire år. Selvom vi i årevis har ført en økonomisk ansvarlig politik i Aarhus, kan ingen kommune – heller ikke Aarhus, se sig fri for at skulle spare på kernevelfærden. Så selvom DF under valget lovede vækst i den offentlige sektor, har de valgt at holde hånden under Løkke, hvilket nu betyder massive kommunale besparelser landet over.

Læs hele indlægget her.


 
Vær med til at formulere socialdemokratisk politik

Socialdemokraterne har som mål at være den stærkeste dagsordenssættende politiske kraft i Aarhus kommune. Derfor holder seks inspirationsgrupper jævnlige møder med de socialdemokratiske politikere i Aarhus byråd, og er her med til at udvikle den socialdemokratiske politik.

Alle medlemmer kan være med i inspirationsgrupperne, og du kan komme med ved at kontakte formanden for den inspirationsgruppe der beskæftiger sig med de emner, der interesserer dig.

Find alle inspirationsgruppeformændene her.


 
Støt og følg os på facebook

Socialdemokraterne i Aarhus Byråd er kommet på facebook. Støt og følg dine 13 byrådsmedlemmers arbejde for et helt Aarhus.

Klik ”synes godt om” og modtag løbende opdateringer fra din byrådsgruppe.

Du kan også støtte vores borgmester, Jacob Bundsgaard, på facebook.